Department of Human Services

Start of main content.

languages

Chinese Simplified / 简体中文

 

如果您想让人用您的语言(如普通话、粤语等)给您解释有关南澳残疾人包容计划的内容,请致电传译及翻译中心,电话号码:1800 280 203(按第 2选项),然后要求传译员接通公众服务部的电话。

 

这是一项免费服务。

 

 

 

دری Dari /

 

اگر می خواهید که برنامۀ شمول معلولیت این ایالت به زبان دری برای شما توضیح داده شود، لطفاً به مرکز ترجمه شفاهی و کتبی به شمارۀ 203 280 1800 زنگ بزنید (گزینه 2 را انتخاب کنید) و ترجمان بخواهید تا با وزارت خدمات انسانی تماس بگیرد.

 

این خدمات ترجمانی بدون کدام مصرف در دسترس شما است.

 

 

Khmer / ខ្មែរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យគេពន្យល់ជូនអ្នក អំពីផែនការដាក់បញ្ចូលជនពិការភាពថ្នាក់រដ្ឋជាភាសាខ្មែរ សូមទូរស័ព្ទមក មជ្ឈមណ្ឌលបកប្រែភាសានិយាយ និងសរសេរ លេខ 1800 280 203 (ជ្រើសរើសជម្រើសទី 2) ហើយស្នើសុំ អ្នកបកប្រែភាសា ដើម្បីទាក់ទងមកក្រសួងសេវាកម្មមនុស្ស។

សេវាកម្មបកប្រែនេះ មានផ្តល់ជូនអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

 

 

Serbian / Српски

Ако желите да Вам се “Државни план за укључивање особа са инвалидитетом“ образложи на српском језику, молимо Вас назовите преводилачку службу Interpreting and Translating Centre на телефон број 1800 280 203 (одаберите опцију 2) и тражите да српски преводилац контактира Department of Human Services. (Министарство за социјалну заштиту).

Ова услуга превођења Вам је доступна бесплатно.

 

Vietnamese / Tiếng Việt

 

Nếu quý vị muốn được giải thích về Kế Hoạch Hội Nhập của Tiểu Bang dành cho Người Khuyết Tật (State Disability Inclusion Plan) bằng Tiếng Việt, vui lòng gọi điện thoại cho Trung Tâm Thông Phiên Dịch theo số 1800 280 203 (chọn số 2) và yêu cầu một thông dịch viên liên hệ với Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Human Services).

 

Dịch vụ thông dịch này được cung cấp cho quý vị miễn phí.

 

Page last updated : 09 Sep 2022

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence. © Copyright 2021 DHS .[sm v5.5.6.6]